Meidoornhaag

De meidoornhaag, die Tuinwijk en Buitenoord van elkaar scheidt, is een belangrijke structuur in de wijk. Zowel voor bewoners als voor allerlei dieren (egels, vogels, bijen) die in en om deze haag leven en die gebruiken om zich te verplaatsen. Het is een historische haag, die in de plannen voor Kortenoord dan ook stevig op de (bestemmings)kaart is gezet.

Herstel is hard nodig

Helaas is van de historische meidoornhaag niet veel meer over. De meidoorns zijn uitgegroeid tot hoge ijle struiken/bomen. De haag was voor alle  bouwwerkzaamheden 8 meter breed, nu nog maar 5 meter.  Een aantal mensen uit de wijk trekt zich het lot van de haag aan en wil samen met de gemeente zorgen dat de haag weer zoveel mogelijk in oude luister wordt hersteld. En zorgen dat de haag weer een plek wordt met veel biodiversiteit.

Visie op herstel

In samenspraak met een aantal deskundigen is er een visie op het herstel van de meidoornhaag gemaakt. Die hebben we in december 2019 vanuit Groen Kortenoord aangeboden aan de gemeente.  Hieronder staat de visie.

 

Houtwal/Meidoornhaag – stand van zaken najaar 2019

De meidoornhaag in Kortenoord is een historische haag die de aandacht heeft van de gemeente. In het bestemmingsplan dat vijftien jaar geleden is opgesteld, is opgenomen dat de haag hersteld dient te worden. De hoeveelheid en kwaliteit van de meidoorns dient hersteld te worden en de haag moet  diverser worden. Opschot van populieren en essen dienen te worden verwijderd, behalve het cluster populieren dat in de sloot naast de haag staat. Bepaalde eiken en toekomstbomen moeten behouden blijven.

De problemen
De meidoornhaag staat ook op de agenda van het Groenberaad. Twee leden, te weten Ronald Busman (WMO) en Gaby Schmelzer (Bomenstichting), zijn al vele jaren alert wat betreft de activiteiten rondom en zorg voor de haag. Het Groenberaad heeft overleg met de gemeente over de activiteiten van de aannemer van Kortenoord en de gevolgen daarvan voor de meidoornhaag. Helaas is van de historische meidoornhaag is niet zo heel veel meer over. De meidoorns zijn uitgegroeid tot hoge ijle struiken/bomen. De haag was voor de bouwwerkzaamheden 8 meter breed, nu nog maar 5 meter. Tijdens de grondwerkzaamheden voor Kortenoord fase3 is lange tijd veel wateroverlast geweest rondom de haag waardoor veel schade is ontstaan. Na de oplevering van fase 2 is de haag gebruikt als speelterrein voor kinderen en is er o.a. een boomhut in gebouwd, eveneens met schade als gevolg.

Gesteggel over het herstel
In het gebiedsontwikkelingsplan ligt de zorg voor de meidoornhaag vast. De bouwcombinatie is verplicht de haag te herstellen. Het herstel had al in 2017 moeten gebeuren. De aannemer wil de haag nu pas herstellen als de bouwwerkzaamheden voor fase 3 zijn afgerond. In 2017 is door de aannemer voor fase 2 een kapaanvraag gedaan voor 38 bomen: essen en populieren. De gemeente had een kapvergunning verleend. Het groenberaad is in beroep gegaan. In een hoorzitting heeft de gemeente besloten een kapvergunning voor 38 essen (ziek) en populieren af te geven waarbij de rest zou blijven staan. De andere, ten dele ongewenste bomen zoals populieren en eiken worden er later uitgezaagd; hiervoor is een nieuwe kapaanvraag nodig. Het is op het nippertje geen rechtszaak geworden.

Bij de voorbereidingen voor de bouw van fase 3 is weer een kapaanvraag gedaan voor 185 bomen. Voor 40 bomen is geen kapvergunning verleend door toedoen van het Groenberaad, voor 40 andere bomen was geen vergunning nodig omdat ze te dun waren. Uiteindelijk is er een vergunning voor de kap van ca. 105 bomen afgegeven. Het Groenberaad heeft wederom vragen gesteld over de zorg voor de meidoornhaag en wanneer deze hersteld wordt. Er zijn goede afspraken gemaakt en er is een tekening waarop staat welke bomen wel/niet gekapt mogen worden. Het probleem voor het Groenberaad is, dat de uitvoering moeilijk is te controleren. In het veld moet gekeken worden welke boom er nog staat en welke niet meer en of dit klopt. Naast de kap is de waterstand van belang voor de haag. Wat gebeurt er wanneer gebouwd wordt en de bodem plaatselijk verdicht? Waar stroomt het water heen en waar blijft het staan en hoe lang?  Wat kunnen bewoners van Kortenoord doen ter ondersteuning van het behoud en bevordering van de kwaliteit van de meidoornhaag?

Wat kunnen we vanuit de wijk doen voor herstel?  

1 We kunnen de gemeente benaderen met:

  • Kan het herstellen van de haag naar voren getrokken worden in de tijd?
  • Kunnen we als buurtbewoners geïnformeerd worden over de plannen voor de meidoornhaag?

2 We kunnen als buurtbewoners een monitoring van de haag starten. Hoe staat de haag
erbij, wat gebeurt er rondom de haag en zien we effecten?

3 Daarnaast zouden we kunnen controleren of bomen gekapt zijn volgens de afgegeven
vergunning en welke bomen eventueel zonder vergunning zijn/worden gekapt.

4 We kunnen informatie verzamelen hoe een gevarieerde meidoornhaag is opgebouwd en hoe je
de huidige haag zou kunnen herstellen.

5 Welke natuurelementen zou je in de buurt van de haag kunnen ontwikkelen ter uitbreiding en
bevordering van de biodiversiteit? Randvoorwaarde hierbij is dat de sloot tegen de
meidoornhaag geschoond moet kunnen worden met materieel.

Meer weten? Lees het verslag. 2020-2-2-Meidoornhaag-Bureau-Heggen-advies-herstel