Meidoornhaag

De meidoornhaag, die Tuinwijk en Buitenoord van elkaar scheidt, is een belangrijke structuur in de wijk. Zowel voor bewoners als voor allerlei dieren (egels, vogels, bijen) die in en om deze haag leven en die gebruiken om zich te verplaatsen. Het is een historische haag, die in de plannen voor Kortenoord dan ook stevig op de (bestemmings)kaart is gezet.

Herstel is hard nodig
Helaas is van de historische meidoornhaag niet veel meer over. De meidoorns zijn uitgegroeid tot hoge ijle struiken/bomen. De haag was voor alle  bouwwerkzaamheden 8 meter breed, nu nog maar 5 meter.  Een aantal mensen uit de wijk trekt zich het lot van de haag aan en wil samen met de gemeente zorgen dat de haag weer zoveel mogelijk in oude luister wordt hersteld. En zorgen dat de haag weer een plek wordt met veel biodiversiteit.

Visie op herstel

In samenspraak met een aantal deskundigen is er een visie op het herstel van de meidoornhaag gemaakt. Die hebben we in december 2019 vanuit Groen Kortenoord aangeboden aan de gemeente.  Hieronder staat deze visie.

Houtwal/Meidoornhaag – stand van zaken najaar 2019

De meidoornhaag in Kortenoord is een historische haag die de aandacht heeft van de gemeente. In het bestemmingsplan dat vijftien jaar geleden is opgesteld, is opgenomen dat de haag hersteld dient te worden. De hoeveelheid en kwaliteit van de meidoorns dient hersteld te worden en de haag moet  diverser worden. Opschot van populieren en essen dienen te worden verwijderd, behalve het cluster populieren dat in de sloot naast de haag staat. Bepaalde eiken en toekomstbomen moeten behouden blijven.

De problemen
De meidoornhaag staat ook op de agenda van het Groenberaad. Twee leden, te weten Ronald Busman (WMO) en Gaby Schmelzer (Bomenstichting), zijn al vele jaren alert wat betreft de activiteiten rondom en zorg voor de haag. Het Groenberaad heeft overleg met de gemeente over de activiteiten van de aannemer van Kortenoord en de gevolgen daarvan voor de meidoornhaag. Helaas is van de historische meidoornhaag is niet zo heel veel meer over. De meidoorns zijn uitgegroeid tot hoge ijle struiken/bomen. De haag was voor de bouwwerkzaamheden 8 meter breed, nu nog maar 5 meter. Tijdens de grondwerkzaamheden voor Kortenoord fase3 is lange tijd veel wateroverlast geweest rondom de haag waardoor veel schade is ontstaan. Na de oplevering van fase 2 is de haag gebruikt als speelterrein voor kinderen en is er o.a. een boomhut in gebouwd, eveneens met schade als gevolg.

Gesteggel over het herstel
In het gebiedsontwikkelingsplan ligt de zorg voor de meidoornhaag vast. De bouwcombinatie is verplicht de haag te herstellen. Het herstel had al in 2017 moeten gebeuren. De aannemer wil de haag nu pas herstellen als de bouwwerkzaamheden voor fase 3 zijn afgerond. In 2017 is door de aannemer voor fase 2 een kapaanvraag gedaan voor 38 bomen: essen en populieren. De gemeente had een kapvergunning verleend. Het groenberaad is in beroep gegaan. In een hoorzitting heeft de gemeente besloten een kapvergunning voor 38 essen (ziek) en populieren af te geven waarbij de rest zou blijven staan. De andere, ten dele ongewenste bomen zoals populieren en eiken worden er later uitgezaagd; hiervoor is een nieuwe kapaanvraag nodig. Het is op het nippertje geen rechtszaak geworden.

Bij de voorbereidingen voor de bouw van fase 3 is weer een kapaanvraag gedaan voor 185 bomen. Voor 40 bomen is geen kapvergunning verleend door toedoen van het Groenberaad, voor 40 andere bomen was geen vergunning nodig omdat ze te dun waren. Uiteindelijk is er een vergunning voor de kap van ca. 105 bomen afgegeven. Het Groenberaad heeft wederom vragen gesteld over de zorg voor de meidoornhaag en wanneer deze hersteld wordt. Er zijn goede afspraken gemaakt en er is een tekening waarop staat welke bomen wel/niet gekapt mogen worden. Het probleem voor het Groenberaad is, dat de uitvoering moeilijk is te controleren. In het veld moet gekeken worden welke boom er nog staat en welke niet meer en of dit klopt. Naast de kap is de waterstand van belang voor de haag. Wat gebeurt er wanneer gebouwd wordt en de bodem plaatselijk verdicht? Waar stroomt het water heen en waar blijft het staan en hoe lang?  Wat kunnen bewoners van Kortenoord doen ter ondersteuning van het behoud en bevordering van de kwaliteit van de meidoornhaag?

Wat kunnen we vanuit de wijk doen voor herstel?  

1 We kunnen de gemeente benaderen met:

  • Kan het herstellen van de haag naar voren getrokken worden in de tijd?
  • Kunnen we als buurtbewoners geïnformeerd worden over de plannen voor de meidoornhaag?

2 We kunnen als buurtbewoners een monitoring van de haag starten. Hoe staat de haag
erbij, wat gebeurt er rondom de haag en zien we effecten?

3 Daarnaast zouden we kunnen controleren of bomen gekapt zijn volgens de afgegeven
vergunning en welke bomen eventueel zonder vergunning zijn/worden gekapt.

4 We kunnen informatie verzamelen hoe een gevarieerde meidoornhaag is opgebouwd en hoe je
de huidige haag zou kunnen herstellen.

5 Welke natuurelementen zou je in de buurt van de haag kunnen ontwikkelen ter uitbreiding en
bevordering van de biodiversiteit? Randvoorwaarde hierbij is dat de sloot tegen de
meidoornhaag geschoond moet kunnen worden met materieel.

Meer weten? Lees het verslag. 2020-2-2-Meidoornhaag-Bureau-Heggen-advies-herstel

In samenspraak met een aantal deskundigen is er een visie op het herstel van de meidoornhaag gemaakt. Die hebben we als Groen Kortenoord in december 2019 vanuit Groen Kortenoord aangeboden aan de gemeente.

Dit heeft geresulteerd in het volgende herstelplan van de Gemeente Wageningen.

De gemeente Wageningen is van plan om de meidoornhaag te gaan herstellen. Dit plan is in overleg tussen buurtbewoners van Groen Kortenoord en gemeente ambtenaren onlangs (oktober 2020) tot stand gekomen.

De meidoornhaag grenzende aan Tuinwijk in Kortenoord is een oude haag. Het zo goed mogelijk in stand houden van deze haag is wenselijk. Omdat veel van de bomen (essen) aan het afsterven zijn door essentaksterfte en omdat er meerdere gaten in de beplanting zitten willen veel bewoners van Kortenoord dat de haag hersteld wordt.
Wat gaan we doen
Het lastige met de oude haag is dat meidoorn terug planten niet mag, omdat de meidoorn gevoelig is voor de ziekte bacterievuur dat de fruitteelt kan bedreigen. Van uit landelijke wetgeving is dit opgelegd. Gelukkig zijn er alternatieven waarbij we kiezen voor o.a. sleedoorn (Prunus spinoza). Een andere moeilijkheid is dat om goed herstel te kunnen doen het nodig is de grond schoon te maken. Soms zal er dus een gezonde struik weg moeten om het grotere geheel beter te krijgen. Er is echter met een behoudende bril gekeken met diverse buurtbewoners. Een mooi voorbeeld hiervan is dat hoewel veel bomen aan het afsterven zijn we waar mogelijk kiezen voor het op stam zetten i.p.v. het wegzagen. Staand dood hout heeft namelijk nog natuurwaarde.
Werkzaamheden
2 bomen worden binnenkort gekapt omdat deze al eerder uit een inspectie kwamen als niet te behouden. Er wordt een omgevingsvergunningsaanvraag gedaan voor 14 andere bomen (1 klein eikje is nietvergunningsplichtig). Het gaat bij 4 bomen om kap en bij 10 bomen om op stam zetten.
We planten 2 notenbomen en 3 elzen terug. We planten bewust niet meer bomen omdat het hoofddoel hier een heesterbeplanting is van inheemse struiken (al te veel bomen zou dit belemmeren).
De sloot nemen we op in het jaarlijkse maaiwerk (om te voorkomen dat de bramen verder oprukken en om te zorgen dat het water goed af kan stromen). Een eerste opschoonactie is hiervoor recent al gedaan.
We planten een aantal blokken opnieuw in (de roze vakken op het bijgevoegde kaartje), dit zal met een mix van inheemse struiken gedaan worden.
Planning
De bomen zijn op dit moment de belemmerende factor omdat deze vergunningsplichtig zijn. Een omgevingsvergunning is ingediend maar mensen mogen bezwaar maken. Hierdoor kan alleen een indicatie gegeven worden van uitvoeringstijd. Een aanvraag heeft gewoonlijk ten minste 3 maanden doorlooptijd. Hier van uit gaande kunnen de werkzaamheden in 2021 medio februari – maart uitgevoerd
worden. Als er bezwaar komt zal uitvoering niet meer dit seizoen plaats kunnen vinden (uiterste
plantdatum is in maart).
Detail informatie
Bomen
 5st. veiligheidssnoei (voornamelijk verwijderen dood hout en bij de populier mogelijk overhangende arm wegnemen).
 5st. bomen rooien (4 essen en een kleine eik)
 10st. op stam zetten (essen met essentaksterfte)
 2st. notenbomen (Juglans regia) planten (maat 16-18), 3st. elzen (Alnus glutinosa) planten (maat 16-18)

Beplanting (roze vakken)
 Verwijderen oude beplanting, grondbewerking en aanplanten 250st. Mix van:
o gele cornoelje (Cornus mas) 20%;
o gelderse roos (Viburnum opulus) 10% (aan de buitenranden planten);
o hodsroos (Rosa canina) 20%;
o sleedoorn (Prunus Spinoza) 40% (met name in de lijn van de oude meidoornhaag);
o gewone hazelaar (Corylus avellana) 10% (vooral in de middenkern).
 Groepsgewijs aanplanten (min. 5st.) plantafstand circa 1,5×1,5m

Locatiekaartje Herstel meidoornhaag

Het herstel is daadwerkelijk gestart op donderdag 11 maart 2021 en op 1 april 2021 afgerond.

In de loop van 2021 is verder niets gedaan aan de haag. De huidige situatie is dat de haag flink is uitgedund, vol met braamstruiken staat en dat de nieuwe struikstekken zijn overwoekerd. Begin december 2021 heeft een groep namens Groen Kortenoord aan de gemeente Wageningen aangeboden om het beheer van deze haag over te nemen en uit te voeren. Tot nu (begin februari 2022) toe heeft de gemeente nog niet inhoudelijk gereageerd op ons uitgewerkte voorstel inclusief jaarplan en financiering.

Op zaterdag 19 februari 2022 van 14.00-16.00 uur organiseren bewoners uit de wijk Kortenoord een opruimactie voor de Meidoornhaag. Activiteiten zijn: zwerfafval verzamelen, bramen snoeien en de sloot ontstoppen. Iedereen kan meedoen. We verzamelen bij de buurttuin en
betonblokken tussen Evert van der Heijdenstraat en de Job Jansenstraat. Neem eventueel gereedschap en handschoenen mee. Kijk voor meer informatie op www.groenkortenoord.nl. We willen de natuurlijke rijkdom aan dieren en planten in de Meidoornhaag stimuleren.

Wilt u meedoen? Kom dan zaterdag 19 februari naar de verzamelplek. Aanmelden is niet nodig.

11 maart 2022
De ontwikkelaar BPD heeft een aannemer een strook van bijna 20 meter in de meidoornhaag laten rooien voor een tweede fietsverbinding tussen Tuinwijk en Buitenoord ter hoogte van de Job Janssenstraat, terwijl er net nieuwe struikjes waren geplant en geschoond door de gemeente.
Hier gaat en ging iets volledig mis zie https://groenkortenoord.nl/groen-wanbeleid-in-wageningen-een-brief-van-vragen/

Op 5 november 2022 is Groen Kortenoord gestart met het herstel van een deel van de meidoornhaag,
zie natuurwerkdag = https://groenkortenoord.nl/meidoornhaag-natuurwerkdag/

In het najaar 2023 en winter 2024 heeft de meidoornhaag nog eens geleden door een langdurige hoge waterstand. Maandenlang stonden er decimeters water in en rondom de haag, ook omdat de duikers in de afvoersloten lang verstopt waren bij de Job Jansen straat. Deze verstopping is eind januari 2024 gelukkig opgeheven.

Op vrijdag 9 februari 2024 is er een rigoreuze bramenverwijderaktie geweest met een soort grondkrepelaar, een metalen rol bevestigd aan een machine met een lange arm. Hiermee zijn weliswaar de overvloedige bramen gedecimeerd en kapot gemaakt, maar tevens is het laatste bodemleven en vogelschuilruimte grotendeels verwijderd.

 

Als kerngroep Groen Kortenoord hebben we een brief gestuurd naar de gemeente: wethouder en ambtenaren om onze verbazing te uiten over het beleid en uitvoering van het groenbeheer van, door en namens de gemeente Wageningen in en aan deze meidoornhaag, die nu al niet meer zo genoemd wordt, maar de naam houtwal heeft gekregen, zo weinig meidoorn is er nog over.

brief aan gemeente-Wageningen-over meidoornhaag feb2024